Zorgvisie

VISIE ZORGBELEID
(mei 2017)

We willen in onze school een stevig zorgbeleid voeren.
We staan open voor alle kinderen: zonder of met kleine of grote specifieke noden.
We willen hen optimale ontwikkelings- en leerkansen bieden.
Als school dienen we ook rekening te houden met de ‘thuis’ cultuur/klimaat.
We willen maximale zorg bieden en bewaken hierbij ieders draagkracht.
Ook investeren we in professionalisering van alle leerkrachten.
Durven en willen vernieuwen is noodzakelijk voor ons zorgbeleid.

De basisvoorwaarde om tot leren te komen is dat kinderen ‘zich goed voelen’.
Door te vertrekken vanuit de talenten van kinderen, verhogen we hun betrokkenheid.
We beogen de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid.
Ons zorgbeleid is gebaseerd op het zorgcontinuüm.   
                     

Fase 0 = basiszorg

           

 

 

 

 

 

De maximale basiszorg gebeurt in de eerste plaats door de klasleerkracht.
Differentiatie, handelend werken en aanbieden van variaties in werkvormen dragen daartoe bij. Kijken naar kinderen, inspelen op hun noden, stimuleren van mogelijkheden en indien  nodig  redelijke aanpassingen doen, vinden wij belangrijk.
Het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van het kind worden door regelmatige screenings in kaart gebracht.
Rapporteren naar kinderen en ouders gebeurt in de lagere school geregeld over muzische-, cognitieve-, leef- en leerhoudingsaspecten. We evalueren breed, niet alleen kennis maar ook vaardigheden van attitudes.


Fase 1 = verhoogde zorg

Zorgleerkrachten ondersteunen leerkrachten door zorgtips aan te reiken.
Met kinderen werken ze voornamelijk preventief en ook remediërend bij de aanpak van moeilijke leerinhouden.
Zorgleerkrachten ondersteunen in overleg met leerkrachten en ouders de zoektocht naar de beste onderwijsloopbaan. 

Fase 2 = uitbreiding van zorg

Actief helpen en opvolgen van kinderen, leerkrachten en ouders kan via ondersteuning binnen of buiten de school met: CLB, Ondersteuningsnetwerking, Reva, logopedisten, thuisbegeleiding, …
Wij stellen overal en altijd een open en duidelijke communicatie als prioritair aandachtspunt met alle betrokkenen.

Fase 3: Overstap op maat

Als de onderwijsbehoeften op school maximaal ingezet zijn en deze onvoldoende bijdragen tot verdere ontwikkelingskansen, kan een overstap naar
Buitengewoon Onderwijs gemaakt worden.
Dit gebeurt steeds in overleg en samenwerking met de ouders, het zorgteam, het CLB, het ondersteuningsnetwerk  en andere externen.

We kunnen niet van elk kind een ster maken, maar willen er wel voor zorgen dat ze allemaal stralen!