Visie

Wij zijn de christelijk geïnspireerde basisschool van onze parochie :

 • waar het kind centraal staat, maar niet op zichzelf;
 • waar iedereen zich goed kan voelen in een veilig en geborgen schoolklimaat;
 • waar een christelijke sfeer heerst, niet alleen in de catecheselessen, maar waar de christelijke waarden dagelijks worden voorgeleefd;
 • waar gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, inrichtende macht en de parochiegemeenschap;
 • waar rekening gehouden wordt met alle kinderen; hun zwakheden, hun begaafdheden, hun persoonlijkheid;
 • waar opvoedend onderwijs geboden wordt, waar kinderen leren mens worden, leren opkomen voor zichzelf, leren omgaan met anderen, zich ontwikkelen tot zelfstandige individuen;
 • waar een duidelijke structuur geboden wordt. We hechten veel belang aan stiptheid & orde. Die geven kinderen een houvast in deze chaotische wereld;
 • waar plaats is voor creativiteit van leerlingen en leerkrachten.

Wij zijn een zorgbrede school, die zoveel mogelijk kinderen zover mogelijk tracht te begeleiden in het leertraject.

Onze school staat open voor iedereen die zich aansluit bij dit reglement. Geen enkele vorm van discriminatie wordt geduld, noch van leerlingen, noch van personeel, noch van ouders. Voor ons is iedereen gelijkwaardig en wordt iedereen ook gelijk behandeld. De verscheidenheid van elk kind brengt juist “kleur” in onze school. Roddels aan de poort of elders over kinderen, leerkrachten, andere ouders kunnen de sfeer verzieken. Indien u opmerkingen heeft, aarzel dan niet contact op te nemen met de directie of leerkrachten.

Wij beogen de harmonische ontplooiing van de totale persoonlijkheid. Alle vormingsaspecten doordringen elkaar en kunnen niet afzonderlijk geplaatst, noch weggelaten worden. De opvoeding in onze school is dus meer dan alleen maar kennis doorgeven.

Hierna volgt een praktische, doch niet beperkende uitwerking van 5 vormingselementen zoals wij die in de school willen waar maken.

Verstandelijke vorming 
Basisschool betekent voorbereiding op een verdere ontplooiing.
De school wil elk kind een basiskennis laten verwerven als start voor een verdere intellectuele ontwikkeling.
In de kleuterschool worden de ontwikkelingsdoelen nagestreefd. Daartoe zal het leren in de kleuterschool geschieden in een spelsfeer. Hierbij zal men vertrekken vanuit de beleving van het kind. Langs de drang tot expressie wil men komen tot het proberend en denkend zoeken naar oplossingen.
Bij het einde van de lagere school dienen de eindtermen bereikt te worden voor taal, wiskunde, Frans, WO. Hier wordt de leerhouding van de kinderen bevorderd. Zelfstandig kunnen werken, netjes, geconcentreerd en aan een aardig tempo, alleen of in groep; dat is wat we willen bereiken met alle kinderen.

 Emotionele opvoeding & sociale bewogenheid
Het vormen van een leefhouding betekent zorgzaam & respectvol leren omgaan met jezelf, de anderen en je omgeving. Waarden als beleefdheid, orde, weerbaarheid, zelfvertrouwen, eerlijkheid en verdraagzaamheid vinden wij erg belangrijk. Elk kind moet de kans krijgen zijn gevoelens (verdriet, vriendschap, genegenheid) te uiten. Met de dieren uit de Axenroos bieden wij hen een taal om gevoelens en relaties beter te begrijpen en te bespreken.

Waardering geven en krijgen werkt helend.
We leren kinderen zelf conflicten oplossen vanuit een positieve benadering. Bij ernstige of langdurige en hardnekkige conflicten wordt het hele schoolteam ingeschakeld om de situatie onder controle te krijgen.

Vorming van het milieubewustzijn
Leren ontdekken en genieten van de natuur. De kinderen milieubewust maken. Ze motiveren tot actieve inzet via orde in het algemeen (op de speelplaats, in de klas, …) tot de wereldproblematiek op kleine schaal (recyclage, afvalbeperking, …).

Gezonde voeding, voldoende nachtrust en persoonlijke hygiëne zijn aandachtspunten doorheen het jaar.

Lichamelijke vorming
Het lichaam leren beleven en beheersen.
Dit gebeurt in de les bewegingsopvoeding, maar ook tijdens het spel op de speelplaats, de leerwandeling, tijdens of tussen de lessen in de klas, in buitenschoolse activiteiten en op de sportdag.

Muzische vorming
Dramatische expressie, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik, bewegingsopvoeding, beeld- & media-opvoeding nemen van de kleuterschool tot het 6de leerjaar een belangrijke plaats in het uurrooster. Hier staat vooral het genieten voorop. Beschouwend én creërend bezig zijn. Creativiteit wordt aangemoedigd.

Door het organiseren van meerdaagse openluchtklassen vanaf het tweede leerjaar willen we bovenstaande doelen intensief nastreven. Daarom zorgen we dat deze activiteiten kunnen steunen op een sterke organisatie en een verantwoorde begeleiding.

Het is belangrijk dat er herademingstijden zijn en zelfs stiltemomenten worden ingebouwd. Het thuis-zijn moet zo een moment zijn en lessen of huiswerk mogen die niet in overdreven mate opvullen.

We bezinnen ons regelmatig over de vernieuwing van ons onderwijs :

 • door bijscholingen en pedagogische studiedagen bij te wonen.
 • door leerlijnen uit te werken
 • door samenwerking met het begeleidingsteam dat ons mee op weg helpt naar vernieuwing van leef- of leeraspecten die wij verkiezen en in het tempo dat wij aankunnen.
 • door een nauwe samenwerking met ouders en CLB.

Voor deze schoolvisie hebben wij ons gebaseerd op :

 • opdrachtverklaring van het katholiek basisonderwijs;
 • opdrachten voor een eigentijdse katholieke basisschool;
 • het verslag van de vergadering : “Actualisatie van de schoolvisie met schoolbestuur en personeel” (dec ’97/ sept & okt 05).