Inschrijvingen

Inschrijvingsbeleid

Wanneer je kiest voor onze school vind je alle praktische informatie op de website van de school en/of via de informatieavond die we begin januari organiseren voor ouders van peuters zonder broer(s) of zus(sen) op school. Tijdens de informatieavond belichten we het pedagogisch project, de werking van de school en de procedure voor aanmelden en inschrijven.

Voor alle scholen van het LOP ( Lokaal Overleg Platform) Willebroek geldt éénzelfde inschrijvingsprocedure.

Voorrangsperiode


Meer informatie over inschrijvingsdata en aanmelden wordt weldra bekend gemaakt door het LOP (Lokaal Overleg Platform van de gemeente Willebroek).

geldt voor de inschrijving van:
–      effectieve broers en zussen (2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
–      halfbroers en –zussen (1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
–      kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben;
–      kinderen van personeel.

Nieuwe inschrijvingen
Onze school werkt met een digitaal aanmeldingssysteem dat alle scholen van de gemeente Willebroek gebruiken. De gemeente brengt ouders op de hoogte wanneer het aanmeldingsmoment start. Eveneens via onze website, via de informatieborden aan de scholen, …
Bij de aanmelding worden enkele gegevens opgevraagd. Het is belangrijk om deze eerlijk in te vullen, want bij foute informatie verlies je het recht op inschrijven, dat je via de aanmeldingsprocedure verwerft.

Criteria aanmelding:
– schoolvoorkeur: 3 scholen opgeven in volgorde van voorkeur
– afstand tot de woonplaats : de afstand van het domicilieadres van het kind tot de school of de vestigingsplaats
– systeem van dubbele contingentering: indicator en niet-indicatorleerlingen volgens de afgesproken streefnormen in het LOP.

Wanneer is je kind een indicatorleerling ?
–      wanneer de ouders een schooltoelage krijgen (en/of over een beperkt inkomen beschikken);
–      als de moeder over geen diploma secundair onderwijs beschikt.

Na de digitale aanmelding ontvang je van de gemeente een bevestigingsmail. Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend volgens het criterium school van 1ste keuze gevolgd door de afstand van het domicilieadres tot de school of de vestigingsplaats. Indien je kind gunstig gerangschikt is, brengt de gemeente je schriftelijk op de hoogte van het inschrijvingsmoment.

Inschrijven aangemelde kinderen : begin maart tot aan paasvakantie
Inschrijven tijdens het schooljaar voor een volgend schooljaar kan slechts vanaf een door het LOP bepaalde datum. Informeer vooraf best even naar de beschikbare plaats(en) in de gewenste klas(sen).

Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat in het Glazen Huis, Mechelsesteenweg 226 (lagere school) na telefonische afspraak. Je kind is pas ingeschreven als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.
Alleen ouders of voogd kunnen inschrijven.

Bij de inschrijving dien je een officieel document voor te leggen dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont. Het betreft een document met daarop het rijksregisternummer.
Je kind kan maar in één school ingeschreven zijn.

Zie je achteraf toch af van de inschrijving verwittig ons dan, mogelijk kunnen we een andere ouder op de wachtlijst blij maken.

Wanneer je je kind inschrijft in de kleuterschool betekent dit automatisch dat hij/zij doorgroeit naar de lagere school.

Capaciteit
Wegens beperkte infrastructuur, die de veiligheid van de kinderen moet waarborgen, heeft het schoolbestuur een maximumcapaciteit bepaald :
– 25 kinderen per geboortejaar in kleuterschool Tuimeling.
– 50 kleuters per geboortejaar in kleuterschool Hinxelaar
– 75 kinderen per leerjaar in de lagere school
In geval van zittenblijvers kan hierop een afwijking mogelijk zijn.

Weigeren
Eens de capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende inschrijving geweigerd.
Je ontvangt een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten.
Elke geweigerde leerling wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven.
Indien er een plaats vrij komt contacteren we je zo snel mogelijk

Instapregeling

Kleuters
Kleuters kunnen maar met de kleuterschool starten  vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.

De instapmomenten zijn:
– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– 1 februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Zindelijk zijn op het instapmoment is geen voorwaarde, het zou echter wel fijn zijn mocht je kind al enige notie hebben. Dit staat de kleuterjuf toe om enige activiteit aan te bieden. Zindelijkheidstraining is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders. Bij problemen op school wil de juf in overleg met de ouders bekijken welke mogelijkheden er zijn om het proces mee te ondersteunen bv. door het aanreiken van een zindelijkheidstas. De school is geen voorstander van pamperbroekjes.

Lagere school
Voor een eventuele schoolverandering plaats heeft, gebeuren een aantal acties:
– telefonisch contact met de vorige school
– opvragen van rapporten ( eventueel een toetertest
– eventueel afname van bijkomende test indien nodig
Eerst ontvang je alle noodzakelijke informatie, daarna kan de echte inschrijving gebeuren. Inschrijven in een bepaalde klas gebeurt steeds onder voorbehoud in afwachting van de resultaten van de testen.

In de lagere school bepaalt de directie in samenspraak met de leerkrachten de klasverdeling. We streven hierbij altijd naar heterogene klasgroepen.

Tweelingen worden vanaf de start in de lagere school opgesplitst wanneer er twee klassen zijn. Dit stimuleert de ontplooiing van elk individu. Indien hierover met de ouders betwistingen zijn, is het advies van de klassenraad hierbij doorslaggevend.

De samenstelling van de klassen in de lagere school wordt herschikt bij de aanvang van een nieuwe graad d.w.z. naar 1ste, , naar 3de en naar 5de leerjaar. In de mate van het mogelijke, houden we rekening met de opgebouwde vriendschappen.
Uitzonderlijk en indien noodzakelijk herschikken we een leerjaar op een ander moment.