Inschrijvingen

Info geboortejaar 2015

Je kan hier je kleuter van geboortejaar 2015 aanmelden bij de gemeente Willebroek (aanmelden.willebroek.be)

De inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van de school. Je kind is pas ingeschreven in de school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Alle scholen van de gemeente Willebroek werken met een digitaal aanmeldingssyteem dat geldt voor alle scholen van de gemeente Willebroek ( Blaasveld, Tisselt en Willebroek). De ouders worden via de gemeente, via onze website, via informatieborden aan de scholen, … op de hoogte gebracht wanneer het inschrijvingsmoment start.
Bij de aanmelding worden enkele gegevens opgevraagd. Het is belangrijk om deze eerlijk in te vullen, want bij foute informatie verlies je je recht op inschrijven. Je ontvangt van de gemeente via e-mail een bevestiging van aanmelding.

Na de aanmeldingsperiode worden de aangemelde kinderen geordend met het criteria: afstand van het domicilieadres van het kind tot de school of de vestigingsplaats.

 

Indien jouw kind gunstig gerangschikt is, word je door de gemeente schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer je je kind mag komen inschrijven.
Is je kind niet gunstig gerangschikt, dan ontvang je een weigeringsdocument. Op dit weigeringsdocument staat waarom je geweigerd werd, op welke plaats in de wachtlijst je kind staat en waar je terecht kan met eventuele klachten.

 

Alleen de ouders of voogd kunnen inschrijven.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont en waarop het rijksregisternummer van het kind vermeld staat.
Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven. Wanneer u uw kind inschrijft in de kleuterschool betekent dit automatisch dat hij/zij doorgroeit naar de lagere school.

Voorrangsperiode  (vanaf eerste schooldag oktober tot kerstvakantie)
Onze scholen werken met voorrangsperiode van inschrijving voor :
–      effectieve broers en zussen (hebben 2 gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
–      halfbroers en –zussen (hebben 1 gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
–      kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouders hebben;
–      kinderen van personeel.

Voor alle scholen van het LOP (Lokaal Overleg Platform) Willebroek geldt eenzelfde inschrijvingsprocedure :
– digitaal aanmelden : 3de week na de kerstvakantie tot aan de krokusvakantie
– inschrijven : begin maart tot aan paasvakantie
– er wordt in eerste instantie rekening gehouden met de vrije schoolkeuze en met de afstand tot de woonplaats.
– het systeem van dubbele contingentering : inschrijvingen voor indicator en niet-indicatorleerlingen, volgens de afgesproken streefnormen in het LOP. Het is de bedoeling op termijn te komen tot éénzelfde sociale mix voor alle scholen.

Wanneer is je kind een indicatorleerling ?
–      wanneer de ouders een schooltoelage krijgen (en/of over een beperkt inkomen beschikken);
–      als de moeder over geen diploma secundair onderwijs beschikt.

 

Capaciteit

Wegens beperkte infrastructuur, die de veiligheid van de kinderen moet waarborgen, werden in alle scholen van de scholengemeenschap beslist om een maximum aantal kleuters/leerlingen per geboortejaar in te schrijven.
In geval van zittenblijvers kan hierop een afwijking mogelijk zijn.

 

Weigeren
Eens de capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende inschrijving geweigerd.
Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.
Voor de instappertjes blijft de volgorde van inschrijving behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Ziet u af van uw inschrijving dan vragen wij vriendelijk ons te verwittigen.

Instapmomenten 2.5 jarigen
Kleuters kunnen maar met de kleuterschool starten  vanaf de dag dat ze 2 jaar en  6 maanden oud zijn.

De instapmomenten zijn:
– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag na de kerstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Veranderen van school
Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de directie van de nieuwe school aan de directie van de oorspronkelijke school.  De mededeling gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs. De oude school geeft aan de nieuwe school door hoeveel halve dagen problematische afwezigheid deze leerling heeft gehad in het betrokken schooljaar. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag