Centrum voor LeerlingBegeleiding (=CLB)

Onze school wordt begeleid door het Centrum voor leerlingbegeleiding kortweg CLB.

VCLB Het Kompas Rumst
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst (Terhagen)
Tel: 03/886.76.04
e-mail: rumst@clbkompas.be
website: www.clbkompas.be

Ankerverantwoordelijke Christel Van Overloop
Arts Mich Lambrecht
Verpleegkundige Sofie De Weerdt
   

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen :
* psycho-sociaal functioneren
* preventieve gezondheidszorg
* leren en studeren
* onderwijsloopbaanbegeleiding

De nieuwe CLB werking is georganiseerd in verschillende teams: een ankerteam, een trajectteam, een medisch team, een infoteam en een ondersteunend team.

Het ankerteam: de ankerverantwoordelijke beluistert de vraag van de school en geeft advies en informatie. Indien nodig wordt de vraag doorgestuurd naar het trajectteam die met haar expertise aan de slag gaat. Ook kan de ankermedewerker doorverwijzen naar externe hulpverlening. Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de ankermedewerker.
De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden.

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders.
In het trajectteam werken verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één school.
Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen.

In het medisch team verzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.
Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.
Wettelijk verplichte contactmomenten: 1-ste kleuterklas, 1-ste leerjaar, vierde leerjaar, zesde leerjaar Vaccinaties(na toestemming): 1-ste leerjaar(Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio) en 6-de leerjaar (Mazelen, Bof, Rodehond)
School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten. Het is wenselijk dat ouders zelf de directie op de hoogte brengen mocht er bij hun kind een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld. Bij besmettelijke ziekten horen ook: varicella(windpokken), impetigo(krentenbaard), schimmelwratjes van de hoofdhuid en gladde huid, parelwratjes(mollusca contagiosa) en pediculosis(luizen).

Het infoteam van het CLB organiseert collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de overgang van basis naar secundair onderwijs

Het ondersteunend team biedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke ondersteuning bij alle medewerkers.
Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.
Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.
Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.
Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling en/of de ouders.
Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.
Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.
CLB Het Kompas houdt volgende waarden hoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, kansenbevorderend en oplossingsgericht.

Het CLB-dossier
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling van het dossier en de procedure voor inzage in het dossier zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.
De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en indien van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag dat toegang geeft tot een individueel curriculum worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs beëindigden, wordt het dossier vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden.